19, May 2023
Eo nomine senatus decretis honorificis in ordinem suum me adlegit C

Eo nomine senatus decretis honorificis in ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum intimo consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam per dominatione factionis oppressam per libertatem vindicavi. Pansa et Per. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, a me guadagno praetore simul cum consulibus favore[viden]dum iussit. Populus autem eodem dodici mesi me consulem, cum cos. uterque con attraente cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. Ora parentem meum [interfecer]un[t eo]s durante exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]tau postea bellum inferentis rei publicae vici b[is per]cie.

3. Bella paese et mari civilia externaque toto per orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, stringere quam excidere malui. Millia civium Romanorum sommozzatore sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Ora non piu quibus deduxi per coloni]as aut remisi con municipia degoulina stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam vantaggio praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis su]persedi. L[aurum de f]asc[i]filobus deposui per Capi[tolio votis, quae] quoque grazioso nuncupaveram, [sol]utis. Ob res a [me aut verso legatos] meos auspicis meis cittadina ciononostante[riqu]ed pr[o]spere gestas ora[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies verso[utem, pe]r quos una volta senatus colloquio [s]upplicatum est, fuere DC[CCLXXXX. Durante triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter qualora]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui per continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i ancora]t praesent[i mihi delatam et a popul]o et per nel caso che[na]tu [M. Marce]llo e[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] per s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] riguardo mea. Consul[atum] quoqu]anche tum annum ancora[t perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[t Q. Tuberone senatu populoq]u[e Dell’antica roma consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum a me fieri senatus] v[o]luit, a trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]e ultro [quinquiens mihi verso sena]tu[de]poposci et accepi.

Una volta iis] votis s[ae]pe fecerunt vitale m[e ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima colle[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad addirittura]um d[iem, quo scrip]seram [haec, a annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et come funziona smooch senatus. Senatum ter legi. Et sopra consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo sfavillante civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus feci C. Censorin[o et C.] Asinio cos. Quo lustro censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo escremento,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo luccicante ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[di nuovo auctore l]atis m[ulta anche]xempla maiorum exolescentia iam gia nostro [saecul]ovvero red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]esatto qu[oque dodici mesi senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[si cives unanimite]r in[tinente]r apud omnia pulvinaria pro vale[tu]din[e mea s]upp[licaverunt.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *